U bevindt zich hier: Nieuws - Nieuws detail
Ingezonden op: 18-05-2015

Schenking van onroerende goederen Vlaams Gewest: verlaagde tarieven en uitzonderingen

Het ontwerp van Programmadecreet voorziet in een verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen. Hierbij wordt gewerkt met een progressief tarief. Er worden bijzondere regimes voorzien voor energiebesparende werken en verhuring op meer dan 9 jaar.

Met ingang van 1 januari 2004 werd in het Vlaamse Gewest het tarief van de registratierechten op schenkingen van roerende goederen aanzienlijk verlaagd. De progressieve en fors oplopende tarieven (tot 80% voor schenkingen tussen niet-verwante personen) werden vervangen door vlakke tarieven van 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden, en 7% voor schenkingen tussen alle andere personen.

Het aantal schenkingen van roerende goederen, onderworpen aan deze verlaagde tarieven, is sedertdien fors toegenomen. De tariefverlaging heeft dus een gunstig effect zowel voor de Vlaamse overheid die de belastingontvangsten exponentieel heeft zien toenemen, als voor de belastingplichtige die roerende kapitalen aan een redelijk tarief kan overdragen aan een volgende generatie.

Voor de onroerende goederen bleven de vroegere progressieve tarieven onverminderd behouden. Enkel voor bouwgronden gelden sedert 1 januari 2003 afwijkende, lagere tarieven. Maar voor schenkingen van andere onroerende goederen lopen de tarieven op van 3% tot 30% in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden. Voor verdere verwanten en niet-verwanten lopen die tarieven op tot maximaal 80%.

Dit heeft tot gevolg dat overdrachten tussen generaties van onroerende goederen onder kosteloze titel nauwelijks voorkomen.

 

Nieuwe tarieven:

In rechte lijn en tussen partners:

-  3% op de eerste schijf van 150.000 €

-  9% op de schijf tussen 150.000 en 250.000 €

- 18% op de schijf tussen 250.000 en 450.000 €

- 27 % op de schijf boven de 450.000 €

 

Tussen alle andere personen:

 

- 10% op de eerste schrijf van 150.000 e

- 20% op de schijf tussen 150.000 en 250.000 €

- 30% op de schijf tussen de 250.000 en 450.000 e

- 40% op de schijf boven de 450.000 €

Het bijzonder verlaagd tarief voor schenking van bouwgrond met de daaraan verbonden voorwaarden, blijft ongewijzigd tot de voorziene einddatum (art. 2.8.4.2.1)

De schenker kan echter opteren om voor het nieuwe systeem te kiezen zonder bijkomende verplichtingen.

Energiebesparende werken

Er wordt een nieuw specifiek verlaagd tarief ingevoerd voor schenkingen van onroerende goederen (woningen en andere gebouwen), wanneer de begiftigde bereid is om aan het goed energiebesparende werken uit te voeren. Het gaat onder meer om plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie.

Voor alle schenkingen inzake onroerende goederen onder het regime “energiebesparende werken” in rechte lijn en tussen partners geldt:

 

  • een tarief van 3% op de eerste schijf van 150.000 €

  • een tarief van 6% op de schijf tussen 150.000 € en 250.000 €

  • een tarief van 12% op de schijf tussen 250.000 € en 450.000 €

  • een tarief van 18% op de schijf boven de 450.000 €

Voor schenkingen inzake  onroerende goederen onder het regime
“energiebesparende werken” tussen  alle  andere  personen
geldt:


  • een tarief van 9% op de eerste schijf van 150.000 €

  • een tarief van 17% op de schijf tussen 150.000 € en 250.000 €

  • een tarief van 24% op de schijf tussen 250.000 € en 450.000 €

  • een tarief van 31% op de schijf boven de 450.000 €

Bij de registratie van de akte zal het gewone tarief van de schenkbelasting worden
geheven.

Wanneer de begiftigde door middel van facturen voor een minimumbedrag
van 10.000 euro, exclusief BTW, kan aantonen dat er energiebesparende werken
werden uitgevoerd, kan op een later tijdstip het verschil tussen het eerder
geheven gewone tarief en het verlaagde tarief worden terugbetaald.

De werken moeten wel uitgevoerd zijn door een aannemer, die bovendien attesteert
dat de uitgevoerde werken beantwoorden aan de omschrijvingen in het
Energiebesluit, en dit binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de
datum van de akte van schenking.

Voor de aard van de werken die aanleidin geven tot de teruggave wordt verwezen naar het Energiebesluit van 19 november 2010. Deze verwijzing heeft enkel en alleen betrekking op de omschrijving van de werken, en staat los van de andere in dat besluit beschreven voorwaarden tot het bekomen van een premie. Zo is de datum van de aansluiting van het gebouw of de woning aan het elektriciteitsdistributienet niet relevant voor het bekomen
van de teruggave van de schenkbelasting op basis van de uitgevoerde werken.Verhuring voor een periode van 9 jaar


Eenzelfde verlaagd tarief is voorzien wanneer de begiftigde bereid is om het geschonken goed na de datum van de schenking te verhuren voor een periode van minimum negen jaar. Aangezien het de bedoeling is om langs deze weg de private huurmarkt te versterken met enkel kwaliteitsvolle woningen dient tevens het conformiteitsattest, beschreven in de Vlaamse Wooncode, te worden voorgelegd.

De huurovereenkomst dient niet noodzakelijk te zijn ondertekend door de begiftigde. Wanneer de schenker zich het vruchtgebruik heeft voorbehouden voldoet een huurovereenkomst afgesloten door de schenker eveneens aan de voorwaarden gesteld voor de teruggave.

bron LexAlert