U bevindt zich hier: Nieuws - Nieuws detail
Ingezonden op: 25-04-2013

Nieuwe antimisbruikbepaling inzake successie- en registratierechten

De nieuwe antimisbruikbepaling inzake successie-en registratierechten: Wijzigingen aan de lijst van ‘veilige’ en ‘verdachte’ 
rechtshandelingen


Uit Lexalert thé legal newswire:

 

In een eerdere nieuwsbrief bespraken wij de nieuwe antimisbruikbepaling inzake successie- en registratierechten die op 1 juni 2012 in werking trad. Tevens werd de circulaire van 19 juli 2012 besproken waarin een aantal rechtshandelingen werden opgelijst die door de fiscus als veilig of als verdacht zullen worden beschouwd. Veilige rechtshandelingen zullen zeker niet als fiscaal misbruik worden bestempeld, verdachte rechtshandelingen daarentegen wel, tenzij de belastingplichtige bewijst dat de keuze voor deze verdachte verrichting verantwoord is door andere dan fiscale motieven.

Recent heeft de administratie de lijst van veilige en verdachte rechtshandeling lichtjes aangepast. Een nieuwe circulaire van 10 april 2013 vervangt de circulaire van 19 juli 2012.

De volgende rechtshandelingen worden ipso facto als veilig beschouwd, voor zover ze geen deel uitmaken van een gecombineerde constructie:

 • Een handgift of een bankgift;
 • Schenking voor een niet-Belgische notaris;
 • Gefaseerde schenking van onroerende goederen met een tussenperiode van meer dan drie jaar;
 • Schenking onder last, bv. betaling van een jaarlijkse vergoeding;
 • Schenking onder ontbindende voorwaarde, bv. in geval van vooroverlijden van de begunstigde;
 • Schenking door grootouders aan kinderen en kleinkinderen;
 • Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of een ander levenslang recht;
 • Schenking waarop een verlaagd registratierecht voor schenkingen toepasselijk is, bv. familiale ondernemingen en vennootschappen;
 • Schenking die een in het Wetboek registratierechten voorziene vrijstelling geniet;
 • Tontine- en aanwasclausules;

Het duo-legaat, het kinderloos vrijgezel testament, het testament met generation skipping en de schenking met maximale benutting van gunstregimes (bv. legaat aan de langstlevende echtgenoot van de volle eigendom van de gezinswoning) werden uit de lijst geschrapt. De nieuwe circulaire verduidelijkt immers dat testamentaire bepalingen niet onder de antimisbruikbepaling inzake Successierechten kunnen vallen, omdat de testator niet de belastingplichtige is.

Om deze reden werd ook het ik-opa–testament uit de lijst van verdachte rechtshandelingen geschrapt. Volgens de nieuwe circulaire worden de volgende verrichtingen ipso facto als fiscaal misbruik aangemerkt, tenzij de belastingplichtige bewijst dat de keuze voor deze verrichting(en) verantwoord is door andere dan fiscale motieven:

 • De sterfhuisclausule, waarbij een eenzijdig verblijvingsbeding of beding van ongelijke verdeling bepaalt dat de hele huwelijksgemeenschap aan de andere partner toekomt, zonder dat hieraan een overlevingsvoorwaarde wordt gekoppeld.
 • De erfpachtconstructie, waarbij een recht van erfpacht op een onroerend goed wordt verworven door een vennootschap, en waarbij het onroerend goed zelf, bezwaard met het recht van erfpacht, wordt aangekocht door een verbonden vennootschap.
 • De inbreng door één echtgenoot van (meestal onroerend) goed in de huwelijksgemeenschap, gevolgd door een schenking door beide echtgenoten aan de kinderen, mits er eenheid van opzet aanwezig is tussen beide verrichtingen.
 • De uitbreng uit de huwelijksgemeenschap van roerende goederen, gevolgd door een wederzijdse schenking tussen echtgenoten, meestal met ontbindende voorwaarde voor de schenking gedaan aan de eerst stervende echtgenoot.
 • Verzaking door de langstlevende echtgenoot aan het wettelijk vruchtgebruik dat hij bekwam uit de nalatenschap van zijn echtgenoot op een onroerend goed, gevolgd door een schenking van zijn helft volle eigendom in dat onroerend goed aan de kinderen.

Deze laatste verrichting is nieuw t.o.v. de vorige circulaire. Merk op dat de gesplitste aankoop (blote eigendom en vruchtgebruik) van goederen voorafgegaan door een schenking van de nodige gelden door de verkrijger van het vruchtgebruik aan de verkrijger van de blote eigendom, niet langer in de lijst van verdachte rechtshandelingen voorkomt. Het is de vraag of dat deze rechtshandeling dan ipso facto als veilig kan worden beschouwd.

Auteur: Toon Sas - Monard d'Hulst - www.monard-dhulst.be

Portable Document Format (PDF) Circulaire nr. 5/2013 dd. 10.04.2013 (pdf, 117 KB)