U bevindt zich hier: Nieuws - Nieuws detail
Ingezonden op: 24-07-2014

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 werd voorgesteld. Hieronder bespreken we de krachtlijnen.

FiscaliteitDe Vlaamse regering past het verdeelrecht (de zogenaamde
"miserietaks") aan, zodat koppels die uit elkaar gaan hoogstens 1
procent verdeelrecht betalen.De regering maakt werk van een transparante en vereenvoudigde fiscale wetgeving.
Voor een goed overzicht integreert de regering alle Vlaamse fiscale regelgeving
in de Vlaamse codex fiscaliteit.Met de overdracht van de fiscale bevoegdheid voor de eigen woning (woonbonus)
naar Vlaanderen kan de regering de woonfiscaliteit grondig herzien. De regering
wil eigendomsverwerving blijven ondersteunen, maar besteedt tegelijk aandacht
voor de impact van zulk ondersteuningsbeleid op de vastgoedmarkt en op de
budgettaire duurzaamheid voor de overheid.Bestaande contracten blijven gehonoreerd aan de afgesproken voorwaarden.
Voor contracten afgesloten vanaf 1 januari 2015 vermindert het basisbedrag van
het aanslagjaar 2015 met het bedrag van de 10-jarige verhoging. De regering
behoudt gedurende 10 jaar die verhoging van 760 euro bovenop het nieuwe
basisbedrag. Voor die contracten wordt het belastingvoordeel berekend aan het
tarief van 40%. Voor eenzelfde onroerend goed kan ook maximaal 2 maal gebruik
worden gemaakt van de woonbonus.Voor de bestaande contracten behoudt de regering voor de berekening van de
belastingvermindering de fiscale bedragen van het aanslagjaar 2015.Het regeerakkoord maakt werk van een budgetneutrale vereenvoudiging van de registratierechtenen
herwerken de bestaande gunstmaatregelen naar een globaal lager tarief voor de
gezinswoning. De filosofie van de meeneembaarheid van betaalde
registratierechten blijft behouden.Vanaf 1 januari 2015 neemt Vlaanderen de dienst van de successie-,
registratie-, schenkings- en hypotheekrechten over van de federale overheid,
zoals eerder beslist door de Vlaamse Regering. De successie- registratie-,
schenkings- en hypotheekrechten worden zoveel als mogelijk online toegankelijk
gemaakt via het persoonlijk belastingdossier op het
belastingportaal Vlaanderen.Na de overname van de dienst, en met aandacht voor federale wijzigingen aan
het erfrecht, onderzoekt de regering hoe ze de successierechten kunnen
moderniseren en afstemmen op hedendaagse samenlevingsvormen, waarbij ze het
familiale aspect in aanmerking blijven nemen.De Vlaamse regering gaat verder met het wegwerken van fiscale
discriminaties. Met het oog op vereenvoudiging herbekijkt ze ook fiscale
gunstregimes voor publieke en semi-publieke instellingen.Er worden positieve maatregelen genomen om meer bouwgronden
te activeren. De huidige tijdelijke verlaging van de schenkingsrechten op
bouwgronden wordt verlengd, alsook de koppeling aan de bouwverplichting binnen
een bepaalde termijn. Zo stimuleert de Vlaamse regering de mensen om op deze
gronden ook daadwerkelijk te bouwen. Daarnaast vereenvoudigt de regering de
schenkingsrechten voor onroerende goederen. De regering zorgt voor eenvoudige
tarieven die mensen minder aanzetten om via allerhande constructies de
belasting te ontwijken. Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijke aantrekkings-
en volume-effecten.Fiscale verminderingen, vrijstellingen en bestaande ondersteuningssystemen
worden maximaal geïntegreerd. Op die manier maakt de regering de
tegemoetkomingen vanuit de overheid eenduidiger en transparanter. Hierbij kan
rekening worden gehouden met herverdelende elementen. Voor wat betreft de
verminderingen en vrijstellingen in de onroerende voorheffing maakt de regering
afspraken met de lokale overheden om de budgettaire effecten van het schrappen
van verminderingen mee te nemen in de bestaande compensatieregelingen.De tijdelijke investeringsaftrek inzake materieel en
outillage voor extra investeringen, verlengt de regering mits gunstige
evaluatie.Op basis van de resultaten van het uitgevoerde proefproject in de GEN-zone
wordt in overleg met de andere gewesten en de betrokken actoren onderzocht of
en onder welke voorwaarden (mobiliteitsimpact, sociale impact, impact op
leefbaarheid, haalbaarheid, voldoende alternatieven …) op termijn een kilometerheffing
voor personenwagens
budgetneutraal kan worden ingevoerd.Als de regering rekeningrijden voor personenwagens invoert, dan worden de
vaste belastingen afgeschaft. Het betreft de belasting op de inverkeerstelling
(BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting. In tussentijd kan een wegenvignet het
principe van “de gebruiker betaalt” al realiseren. De regering volgt de
evoluties in het buitenland, zoals bijvoorbeeld de Duitse intenties voor een
vignet, op de voet en sluiten erbij aan indien dit leidt tot een goedkoper en
beter geïntegreerd systeem.Het regeerakkoord voorziet in de vergroening van de jaarlijkse
verkeersbelasting binnen een budgetneutraal kader.De dienst van de belasting op de spelen en weddenschappen, de belasting op
de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting wordt vanaf 1
januari 2017 overgenomen door Vlaanderen.De heffing op leegstaande bedrijfsruimten maken we meer
flexibel en beleidsgericht. De regering stemt de vermindering van onroerende
voorheffing voor improductiviteit af op de leegstandheffing bedrijfsruimten,
tot een beleidsmatig coherent geheel.Gelet op de impact van leegstaande, onbewoonbare en verwaarloosde woningen
op de lokale leefomgeving, en de verantwoordelijkheid die de lokale overheden
vandaag reeds hebben inzake inventarisatie en opvolging van deze panden, wordt
ook de fiscale verantwoordelijkheid geconcentreerd op lokaal niveau. Zo kan op
één niveau een eenduidig beleid worden gevoerd. De Vlaamse overheid zet een
stap terug in de gemeenten waar de gewestelijke heffing nog van toepassing is,
zodat eigenaars niet meer geconfronteerd worden met een dubbele belasting.

WerkMaatregelen die focussen op gesubsidieerde tewerkstelling vormt de regering
om naar tewerkstellingsinstrumenten in de private en publieke sector (waaronder
ook het lokale niveau) die de instroom en doorstroom van werkzoekenden
bevorderen. Hierbinnen voorzien we één systeem van tijdelijke
werkervaring
waarbij o.a. volgende maatregelen (gedeeltelijk) worden
geïntegreerd: PWA, artikel 60§7 en artikel 61, GESCO’s en WEP+.Daarnaast moet werk gemaakt worden van een actief
arbeidsmigratiebeleid
voor werknemers en zelfstandigen dat afgestemd
is op de specifieke noden van de Vlaamse arbeidsmarkt. De regering voorziet
hierbij een flexibele instroom van hooggeschoolde werknemers, alsook van
middengeschoolden via een dynamische knelpuntberoepenlijst. Het nieuwe kader
ten gevolge van de Single Permit richtlijn dient transparant, eenvoudig en
rechtszeker te zijn, rekening houdend met de gecombineerde vergunning voor
arbeid en verblijf.De regering voert een coherent beleid rond arbeidsmarktgerichte
opleiding
. Dit betekent een integratie van verschillende bestaande
instrumenten (opleidingscheques, betaald educatief verlof, opleidingskrediet)
in een instrument dat werkenden toelaat om zich bij te scholen of te
heroriënteren om een andere beroepsloopbaan te starten. De ondersteuning kan
bestaan uit financiële ondersteuning of bijkomend verlof of een combinatie van
beide. De ondersteuning gebeurt via maatwerk en een vraaggericht
financieringssysteem.VerkeersfiscaliteitDe Vlaamse Regering zal, in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord van
31/1/2014 met de andere gewesten, een kilometerheffing voor het
vrachtvervoer
over de weg invoeren in 2016. Inzake tarifering wordt
gewaakt over de concurrentiepositie van onze bedrijven en economische poorten,
zoals onze havens, in vergelijking met onze buurlanden. Daartoe wordt een
flankerend beleid uitgewerkt.Voor personenwagens kan de regering een wegbeprijzing realiseren met een
vignet of een heffing per kilometer
. Op basis van de resultaten van
het uitgevoerde proefproject in de GEN-zone wordt in overleg met de andere
gewesten en de betrokken actoren onderzocht of en onder welke voorwaarden
(mobiliteitsimpact, sociale impact, impact op leefbaarheid, haalbaarheid,
voldoende alternatieven …) op termijn een kilometerheffing voor personenwagens
budgetneutraal kan worden ingevoerd. Als we rekeningrijden voor personenwagens
invoeren, dan worden de vaste belastingen afgeschaft. Het betreft de belasting
op de inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting. In tussentijd
kan een wegenvignet het principe van “de gebruiker betaalt” al realiseren. De
regering volgt de evoluties in het buitenland, zoals bijvoorbeeld de Duitse
intenties voor een vignet, op de voet en sluiten erbij aan indien dit leidt tot
een goedkoper en beter geïntegreerd systeem. We vergroenen de jaarlijkse
verkeersbelasting binnen een budgetneutraal kader.Lees de volledige tekst
van het Vlaams regeerakkoord 2014-2019.Bron LEXALERT